Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บไซต์ ufabett733.com ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาไว้ให้ท่านได้ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการผิดพลาดในการใช้บริการ

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ได้ทุ่มเทในการรักษาความเป็นส่วนตัว ของผู้ใช้บริการไว้ทั้งหมด ทางเราได้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับการจัดเก็บ บริการ และคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้บริการ

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมาให้กับทางเว็บ เพื่อการสมัครสมาชิกตามรายละเอียดดังนี้ ชื่อ-นามสกุล , ข้อมูลการจ่ายเงิน , อีเมล , ข้อมูลเกี่ยวกับการพนัน , และข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ส่งมาถูกเรารวบรวมไว้

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ทางเว็บได้รับมาจากผู้ใช้บริการ ผ่านการสมัครสมาชิก , การวางเดิมพัน , และการใช้งาน เว็บไซต์เราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่รวบรวมมานั้น จะถูกนำมาปรับปรุงเว็บไซต์ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเรื่องของการตลาด , การปฏิบัติตามกฎหมาย , การส่งข่าวสาร , และโปรโมชั่นต่าง ๆ

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์จะไม่มีการนำข้อมูลของสมาชิก ให้กับบุคคลอื่น ๆ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็น ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากสมาชิก

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บรักษา และจัดเก็บเอาไว้เป็นอย่างดี ด้วยมาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค และการบริหารที่เหมาะสม

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์ไม่รับข้อมูลจากผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ถ้าทางเว็บไซต์ค้นพบว่ามีข้อมูล จากเด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปี ทางเว็บไซต์จะลบข้อมูลนั้นออกทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ทุกเวลา ถ้าคุณต้องการเรียกใช้สิทธิ์นี้ กรุณาติดต่อทางเว็บไซต์ได้ที่ contact@ufabett733.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์สามารถปรับปรุงนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ตามความจำเป็นในระยะเวลา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งทางเราจะมีการแจ้งให้ทราบ พร้อมกันที่เว็บไซต์ ufabett733.com

 • การติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabett733.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้รับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2015

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปล ทางเราจะใช้เวอร์ชันภาษาไทย ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้ และเราสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน และแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้ทุกเมื่อตามที่เห็นสมควร